Tên miền chuyển về phải còn ít nhất 30 ngày sử dụng*

* Không bao gồm các tên miền vừa hết hạn và các tên miền vừa gia hạn